Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

18 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Sinh hoạt ngoại khóa.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:46' 22-06-2011
Dung lượng: 654.5 KB
Số lượt tải: 474
Số lượt thích: 0 người
học vui - vui học
Khởi động
Tăng tốc
Về đích
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH THIỆN MỸ A

Baïn coù theå nhìn thaáy vi khuaån baèng maét thöôøng.
§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vi khuaồn gaõy beọnh coự theồ coự ụỷ khaộp moùi nụi keồ caỷ treõn cụ theồ cuỷa baùn. Đúng hay Sai?
Hết giờ
Đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao tuứ, nửụực ủoùng laứ nụi ủeồ muoói gaõy beọnh soỏt reựt, soỏt xuaỏt huyeỏt phaựt trieồn

Đúng hay Sai?
Hết giờ
Đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uoáng nöôùc laõ khoâng coù haïi cho söùc khoûe.
§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

. Beänh tieâu chaûy khoâng laø beänh nguy hieåm ñoái vôùi treû em
§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

. Sau khi ủi tieõu tieồu can phaỷi rửỷa tay baống xaứ phoứng.
Đúng hay Sai?
Hết giờ
Đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 1: Ngày 22/12 là ngày gì?

a) Ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.
b) Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
c) Ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.
Hết giờ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 2: Khi đi học về em phải đi như thế nào?
a) Đi sát lề bên phải.
b) Đi sát lề bên trái.
c) Đi bên nào cũng được.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 3:
Khi muốn đi qua đường em cần quan sát những gì?
a)Không cần quan sát gì cả.
b) Quan sát xe và người đi bộ chỉ một chiều.
c) Quan sát xe và người đi bộ cả hai chiều.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 4: Theo em những người được đứng trong hàng ngũ “ Quân đội nhân dân Việt Nam” phải có những tính chất nào?
a) Kiên cường, bất khuất, dũng cảm.
b) Có phẩm chất đạo đức chính trị tốt.
c) Cả hai ý trên đều đúng.
Hết giờ
Câu 5: Để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu và đẹp, các em cần phải làm gì?
a) Đi học.
b) Chăm chỉ học tập để trở thành người công dân tốt.
c)Đoàn kết thương yêu giúp đỡ bạn bè.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 6: Em phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn những người đang bảo vệ Tổ quốc.
a) Gặp chú bộ đội em cúi đầu chào.
b) Viết thư thăm các chú bộ đội ở đảo xa.
c) Cả a, b đều đúng.
d) Cả a, b đều sai.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 7: Chú cán bộ Hải quân làm nhiệm vụ gì?
a) Giữ vùng trời Tổ quốc.
b) Canh giữ vùng biển Tổ quốc.
c) Canh giữ miền biên giới Tổ quốc.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 8:
Anh Kim Đồng làm nhiệm vụ gì?
a) Làm công an.
b) Làm liên lạc, chuyển thư từ.
c) Làm du kích.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Câu 9:
Anh Lê Văn Tám làm nhiệm vụ gì?
a) Cầm súng giết giặc.
b) Chèo xuồng đưa cán bộ qua sông.
c) Bán lạc rang ở các cơ quan của địch để dò la tin tức.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 10: Trên đường chạy xe đi học gặp Thầy (cô):
a. Giỡ nón khoanh tay cúi đầu chào.
b. Gật đầu nói: Em chào Thầy (cô) !
c. Xuống xe, dựng xe bên lề, khoanh tay cúi đầu chào.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Câu 11:
Để làm vui lòng cô giáo em thực hiện như sau:
a. Chỉ lo việc học tập, không làm việc, không đi chơi.
b. Ở nhà đi chơi cho thỏa thích, sau đó đến lớp học.
c. Ngoài thời gian học ở lớp phải sắp xếp thời gian biểu ở nhà hợp lí.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Câu 12:
Tại sao chúng ta phải biết ơn thầy (cô) giáo.
a. Các thầy (cô) giáo là những người dạy dổ chúng ta nên người.
b. Công lao của thầy (cô) giáo hết sức là to lớn cần được ghi nhớ suốt đời
c. Cả a và b đều đúng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Câu 13: Câu tục ngữ ca dao nào dưới đây nêu đúng nghĩa biết ơn thầy (cô) giáo.
a. Không thầy đố mày làm nên.
b. Thầy cô như mẹ hiền, kính yêu tôn trọng mới là trò ngoan.
c. Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
d) Cả 3 ý trên đều đúng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Cõu 14: Hóy cho bi?t bi hỏt no núi v? cụng lao th?y (cụ)
. a. Cụ giỏo
b. B?i ph?n.
c. Nh?ng bụng hoa, nh?ng bi ca.
d. C? 3 ý trờn d?u dỳng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Hết giờ
Lời hứa của đội viên là:
a.Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
b.Tuân theo điều lệ Đội
c.Giữ gìn danh dự Đội
d. C? a, b, c d?u dỳng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Caõu 15:
Ngaứy teỏt thay coõ giaựo laứ ngaứy naứo ?
a..22/ 12
b.20/ 11
C.19/ 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Hết giờ
Câu 16:
Ñi boä nhö theá naøo laø an toaøn ?
a. Ñi ngöôïc chieàu.
b. Ñi beân traùi.
c. Ñi saùt leà phaûi.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Câu 17:
Ñi boä nhö theá naøo laø an toaøn ?
a. Ñi ngöôïc chieàu.
b. Ñi beân traùi.
c. Ñi saùt leà phaûi.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Câu 18:
Em seõ laøm gì nhaân ngaøy 20/11 ?

a. Daønh nhieàu ñieåm 10 dâng taëng thaày coâ.
b. Ñeán nhaø vieáng thaêm, taëng hoa cho thaày coâ.
c. Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Câu 19:
Qua ñöôøng nhö theá naøo laø đảm bảo an toaøn ?
a. Quan saùt kyû xe hai ñaàu roài môùi ñi qua.
b. Chaïy nhanh qua loä.
c. Ñi bình thöôøng khoâng caàn nhìn xe..
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hết giờ
Hãy cho biết Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bác Hồ sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1890





Hãy cho biết Đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941

Chæ chaûi raêng sau khi aên laø ñuû?

§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chæ chaûi raêng sau khi aên laø ñuû?

§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÔÛ nhaø tröôøng khoâng caàn xaây nhaø tieâu maø chæ caàn coù hoá tieâu.

§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beänh tieâu chaûy khoâng laø beänh nguy hieåm ñoái vôùi
treû em.
§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tröôùc moãi böõa aên baïn khoâng caàn phaûi röûa tay neáu tay baïn khoâng baån

§óng hay Sai?
Hết giờ
sai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chỉ đạo chương trình
BGH trường Tiểu học THI?N M? A
Thực hiện chương trình
GIO VIấN CH? NHI?M KH?I 3,4,5
TPT PH?M M?NH CU?NG

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓