Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Nguyễn Ngọc Diệp
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh -THPT chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:45' 11-06-2017
  Dung lượng: 132.5 KB
  Số lượt tải: 160
  Số lượt thích: 0 người
  PART D. WRITING (3.0 points)
  I. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu thứ nhất như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
  I’m sorry I can’t go to the party.
  (I wish I could go to the party___________________________________________.
  In spite of his illness, he did well in the examination.
  ( Although _____________________________________________________________
  The water is too dirty for us to use.
  ( The water is so ________________________________________________________
  It’s two months since we last tasted that kind of food.  ( We haven’t ___________________________________________________________
  The project wasn’t explained carefully by the manager.
  ( The manager didn’t _____________________________________________________
  “I never suspect that my money has been stolen”, she said to her son.
  ( She told her son ___________________________________________________
  II. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa với câu thứ nhất, dùng từ gợi ý trong ngoặc như ví dụ (câu 0) đã làm. Không được thay đổi từ gợi ý đã cho (1.0p)
  Normally, I have a ten minute journey to school. (me)
  ( Normally it takes me ten minutes to get to school.
  It was raining heavily, so we had to cancel the game. (because)
  ( We had to _______________________________________________________
  “You had better give up smoking, Nam”, she said. (advised)
  ( She ____________________________________________________________
  The man lives in this house. He helped us yesterday. (helping)
  ( The man ________________________________________________________
  I prefer reading newspapers to listening to jazz. (rather)
  ( I _______________________________________________________________
  Nobody has to work late tonight. (anyone)
  ( It isn’t ___________________________________________________________
  III. Viết 01 đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề sau: (1.0p)
  “What are the benefits of school students’ use of smartphones?”
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  . .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
  . .............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................
  ----------THE END-----------
  Trang 4/4
  
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NAM ĐỊNH
  ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
  Năm học 2017 - 2018
  Môn: TIẾNG ANH (đề chung)

  Thời gian làm bài: 90 phút
  Đề thi có 4 trang
  
  
  Phòng thi số: …………
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số báo danh
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm bài thi
  Họ tên, chữ ký của giám khảo
  Số phách
  
  
  Số phách
  
  
  
  
  Bằng số
  Bằng chữ
  1. ...........................................
  2. ...........................................
  Do hội đồng chấm thi ghi
  
  
  Do hội đồng chấm thi ghi
  
  
  
  
  
  Chú ý: Thí sinh làm bài vào đề thi này.
  PART A. PHONETICS (1.0 point)

  I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã làm. (0.4p)
  A. hottest B. hostel C. hour D. happy
  A. starts B. books C. hopes D. rains
  A. floor B. moon C. soon D. food
  II. Chọn một từ có trọng âm chính rơi vào vị trí âm tiết khác các từ còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã làm. (0.6p)

  A. mother B. brother C. machine D. beauty
  A. deny B. prefer C. protect D. visit
  A. active B. consist C. section D. happy
  A. travel B. admit C. exchange D. relax
  PART B. GRAMMAR AND VOCABULARY (3.0 points)

  I. Chọn một từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn chỉnh các câu sau. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ/cụm từ đúng như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)

  Nam ______ here three weeks ago.
  A. has been B. will be C. was D. is
  The film was _____ boring that she went home early.
  A. too B. so C. such D. very
  Are these the keys ______ Mrs. Janet has been looking for?
  A. who B. what C. whose D. which
  The pagoda ______ about 1,000 years ago.
  A. was built B. is
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang