Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 2 thành viên
 • Bùi Văn Dũng
 • Nguyễn Thị Thu Trang
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Chuyên đề ôn thi vào 10 môn Tiếng Anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:31' 30-06-2016
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 1906
  PHẦN A : CÁC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP

  Chapter 1: tenses in english

  A.The simple present tense: ( Thì hiện tại thường )
  I. The form: ( Cấu trúc)
  - “To be”: am / is / are
  (+) I + am
  She/ He/ It + is
  We/ You/ They + are
  (-) I am not
  She/ He/ It + is not (isn’t)
  We/ You/ They + are not (aren’t)
  (?) Am I ?
  Is she/ he/ it ?
  Are we/ you/ they?
  - Ordinary verbs: ( động từ thường)
  (+) I / We/ You/ They + V
  She/ He/ It + V(s, es)
  (-) I/ We/ You/ They + don’t + V(infinitive without ‘to’)
  She/ He/ It + doesn’t + V(infinitive without ‘to’)
  (?) Do + I/ we/ you/ they + V(infinitive without ‘to’)?
  Does + she/ he/ it + V(infinitive without ‘to’) ?
  II. The usage: ( Cách sử dụng)
  - Được dùng để diễn tả hành động sự việc được lặp đi lặp lại nhiều lần, thói quen hoặc sở thích.
  Ex: She never comes late
  She writes to her mother twice a month
  They like drinking coffee.
  - Được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên
  Ex: The earth moves around the Sun
  Water boils at 1000C
  - Để diễn tả thời gian biểu, kế hoạch, dự đoán,…….
  Ex: The train leaves at 9.00

  III. Notes: (Chú ý)
  * The recognition: (Dấu hiệu nhận biết) Có một số từ và cụm từ như:
  - always/ usually/ often/ sometimes/ occasionally/ seldom….
  Everyday/ week/ month….,once aweek, twice a year…
  * Cách thêm ‘s, es’
  - Thêm ‘es’ vào sau các động từ kết thúc tận cùng: o, ch, sh, s, x.
  - Thêm ‘s’ vào sau các động từ còn lại
  * Cách đọc khi thêm ‘e, es’
  - Đọc là /iz/ khi động từ kết thúc là: ch, sh, s, x
  - Đọc là /s/ khi động từ kết thúc là: k, p, t
  - Đọc là /z/ với các động từ còn lại.
  Exercise: Dùng động từ trong ngoặc ở thì Simple Present
  1. Water ( boil ) at 100 0 C.
  2. Nam usually ( get ) up at 6.00 ?
  3. What you often ( have ) for lunch ?
  4. She’ very clever. She ( speak ) 4 languages.
  5. Steve ( smoke ) ten cigarettes a day.
  6. An insect ( have ) six legs.
  7. She often ( visit ) you at weekend ?
  8. Mary ( wash ) her teeth twice a day.
  9. You often ( watch ) film in the evening ?
  10. Mary ( swim ) very well ?
  11. She ( not/like ) watching T.V.
  12. She ( get ) at 6. o’clock, and ( go ) to school at 7 o’clock.
  13. He ( not/ usually/ drive ) to work. He usually ( walk ).
  14. Kangaroo ( see ) everywhere in Australia.
  15. My father ( drink ) coffee every morning.
  16. At Christmas, people often ( decorate ) a tree.
  17. It ( not rain ) in the dry season.
  18. Nam often ( visit ) you on Sunday ? - No. He ( visit ) me on Saturday
  19. What time she ( finish ) work everyday ? - She ( finish ) it at 16.00
  20. My mother ( take ) Jim to the dentist many times.
  21. My little sister ( drink ) milk everyday.
  22. Long ( like ) tennis ? - No. He ( like ) badminton.
  23. The Earth ( move ) around the Sun
  24. The Sun ( rise ) in the East and ( set ) in the West
  25. What you often ( do ) in your free time?
  B. The present progressive tense: ( Thì hiện tại tiếp diễn )
  I. The form:(cấu trúc )
  (+) I + am + V-ing
  We/ You/ They + are + V-ing
  He/ She/ It + is + V-ing
  (-) I + am not + V-ing
  We/ You/ They + are not ( aren’t) +
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang