Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đề thi HK2 môn Hóa học 9 - Phòng GD Tây Sơn 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD Tây Sơn-Bình Định
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 23-04-2016
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013-2014
Đề chính thức MÔN HOÁ HỌC LỚP 9 – Thời gian 45 phút

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy chọn một chữ cái A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Khí Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo sản phẩm là muối?
A. Cu, Al, H2O B. Fe, KOH, H2O C. KOH, Fe, Al D. H2, Ca(OH)2, Mg
Câu 2: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều tạo sản phẩm có đơn chất kim loại?
A. Fe, CuO, O2 B. Ca, Fe2O3, CuO C. H2, CuO, PbO D. PbO, ZnO, Fe2O3
Câu 3: Đốt cháy sắt hoàn toàn trong khí clo. Hòa tan chất rắn tạo thành trong nước rồi cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Đặc điểm nào sau đây của sản phẩm phản ứng là đúng?
A. Có dung dịch màu nâu đỏ tạo thành B. Có chất kết tủa màu nâu đỏ tạo thành C. Có chất kết tủa màu xanh tạo thành D. Chỉ tạo thành dung dịch không màu
Câu 4: Đốt nóng hỗn hợp bột CuO và C theo tỉ lệ mol là 2:1 ở nhiệt độ cao rồi dẫn khí thu được vào bình nước vôi trong dư. Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng xảy ra?
A. Có chất rắn màu đỏ và hơi nước tạo thành
B. Có hơi nước tạo thành còn màu chất rắn không thay đổi
C. Có chất rắn màu đỏ tạo thành và nước vôi trong vẩn đục
D. Nước vôi trong vẩn đục và có hơi nước tạo thành
Câu 5: Dẫn 1 mol khí axetilen vào dung dịch chứa 2 mol Brom. Hiện tượng nào sau đây đúng?
A. Màu da cam của dung dịch Brom nhạt hơn so với ban đầu
B. Màu da cam của dung dịch Brom đậm hơn so với ban đầu
C. Màu da cam của dung dịch Brom chuyển thành không màu
D. Không có hiện tượng gì xảy ra?
Câu 6:Cho dãy chuyển hóa:  trong chuyển hóa trên là:
A. X: C6H5Br; Y: C6H8 B. X: C6H5Br; Y: C6H12
C. X: C6H6Br; Y: C6H12 D. X: C6H5Br; Y: C6H10
Câu 7: Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH?
A. CH3COOH, CH3COOC2H5 B. CH3COOC2H5, C2H5OH
C. CH3COOH, (-C6H10O5-)n D. CH4, C2H2
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với kim loại natri?
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n B. C2H5OH, (-C6H10O5-)n
C. CH3COOH, C2H5OH D. C2H5OH, CH3COOC2H5
Câu 9: Chỉ dùng dung dịch iot và dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được mỗi chất trong nhóm nào sau đây?
A. Hồ tinh bột, rượu etylic, glucôzơ B. Etilen, rượu etylic, glucôzơ
C. Axit axetic, glucôzơ,saccarozơ D. Xenlulozơ, rượu etylic, saccarozơ
Câu 10: Đốt cháy chất hữu cơ X trong Oxi tạo ra sản phẩm là: CO2, H2O và khí N2. X là:
A. Xenlulozơ B. Poli(vinyl clorua) C. Tinh bột D. Protein
B/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1(2,0 điểm): Hãy viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện các phản ứng sau:
a) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.
b) Trùng hợp etilen
c) Oxi hóa rượu etylic thành axit axetic
d) Đun nóng hỗn hợp etylic và axit axetic có axit sunfuric đặc làm xúc tác.
Câu 2 (3,0 điểm): Có hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Người ta thực hiện thí nghiệm với hỗn hợp A và thu được kết quả như sau:
-Nếu cho A phản ứng với natri dư thì sau phản ứng thu được 4,48 lít khí không màu.
-Nếu cho A phản ứng với Na2CO3 dư và dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa.
a) Hãy viết các phương trình hóa học.
b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A
Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
=====HẾT=====
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang