Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:20' 25-06-2015
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 472
Số lượt thích: 0 người
Full name: ……………………………. School:……………………………
I. DEFEAT THE GOAL KEEPER
1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
A. bus B. but C. put D. cut
2. Let`s learn some __________
A. much B. many C more D. most
3. I ________ have a motorbike.
A. don`t B. doesn`t C. am not D. not
4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
A. do B. mother C. brother D. sometimes
5. Nam is happy __________ today is his birthday.
A. so B. but C. and D. because
6. Do you like music? - ___________________
A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I don`t D. No, I`m not
7. Are your pens in your bag?
A. Yes. It is B. Yes. They are C. No. It isn`t D. Yes. It is not
8. I like music because I like ________
A. swimming B. playing C. singing D. going
9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
A. bag B. bank C. parents D. place
10. How`s the weather _______Hanoi?
A. on B. at C. for D. in
11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
A. five B. sister C. fine D. nine
12. Mary ______to the music now.
A. listens B. listen C. is listening D. listening
13. Stand _____, please!
A. on B. in C. up D. of
14. There are _________clouds.
A. look B. small C. cloudy D. watch
15. Would you like ________biscuits?
A. some B. an C. a D. Ø
16. She ______ a long hair.
A. have B. does C. has D. do
17. There are ______students in my class. Twenty boys and twenty girls.
A. forty B. fifty C. twenty D. thirty
18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.
A. singer B. farmer C. nurse D. postman
19. How many _________ are there?_ Two. Mary and Jane.
A. girl B. boy C. boys D. girls
20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It`s ________.
A. my B. me C. mine D. I
II. FILL THE BLANK
1. N__SE 21. E__AM
2. STO__Y 22. MU__EUM
3. DA__CE 23. __ITHER
4. PE__CH 24. C__IMB
5. H__AD 25. J__LY
6. T__IN 26. K__TCHEN
7. DO__N 27. SK__RT
8. NUM__ER 28. W__FE
9. PL__ASE 29. SOC__
10. TRO__SERS 30. CA__DY
11. M__Y 31. PI__ZA
12. BED__OOM 32. AL__AYS
13. E__SY 33. VIL__AGE
14. NUM__ER 34. SUM__ARY
15. COL___UR 35. TA__LE
16. THI__D 36. P__OR
17. D__AR 37. AB__UT
18. CI__EMA 38. NU__SE
19. FU__NY 39. RI__H
20. __HREE 40. BO__RD
41._ _ _ _ _ is he from? - He`s from England.
42. Living in Ho Chi Minh City _ _ so boring.
43. Bill is 20 and is a doctor. He _ _ _ _ _ in a hospital.
44. He gets a lot of gifts _ _ Christmas.
45. Vegetables and fruits are good _ _ _ us.
46. Lida lives _ _ London.
47. Mrs. Jenney is my teacher. She _ _ _ _ _ _ _ me History.
48. He`s always busy _ _ _ _ _ _ _ he`s a businessman.
49. The library
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang