Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Lê Nhật Huy
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề cương ôn tập Tin học 8 HK1 (2010-2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:56' 21-06-2015
  Dung lượng: 117.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ 1
  MOÂN: TIN HOÏC 8 (Naêm hoïc 2010 – 2011)
  I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM.
  Caâu 1: Trong chöông trình Turbo Pascal töø khoaù duøng ñeå khai baùo thö vieän laø:
  A. Uses B. Begin C. Program D. End
  Caâu 2: Kieåu döõ lieäu naøo sau ñaây laø kieåu soá thöïc?
  A. Interger B. Char C. Real D. String
  Caâu 3: Ñeå löu chöông trình trong NNLT Pascal ta nhaán phím:
  A. F1 B. F2 C. F3 D. F4
  Caâu 4: NNLT Pascal ñöôïc Giaùo sö Niklaus Wirth saùng taùc vaø coâng boá vaøo naêm naøo?
  A. 1968 B. 1969 C. 1970 D. 1971
  Caâu 5: Cho bieát leänh duøng ñeå xoùa maøn hình keát quaû:
  A. Clear B. Clrscr C. Clool D. Clrcsr
  Caâu 6: Leänh taïm döøng chöông trình cho ñeán khi ngöôøi duøng nhaán phím Enter laø:
  A. Delay B. Stop C. Readln D. Writeln
  Caâu 7: Maùy tính coù theå hieåu ñöôïc tröïc tieáp ngoân ngöõ naøo trong caùc ngoân ngöõ sau ñaây?
  A. Ngoân ngöõ töï nhieân B. Ngoân ngöõ laäp trình
  C. Ngoân ngöõ maùy D. Taát caû caùc ngoân ngöõ noùi treân.
  Caâu 8: Vieäc taïo ra chöông trình maùy tính thöïc chaát goàm maáy böôùc:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Caâu 9: Trong chöông trình Turbo Pascal töø khoaù duøng ñeå khai baùo teân chöông trình laø:
  A. Uses B. Begin C. Program D. End
  Caâu 10: Trong caùc teân sau ñaây, teân naøo laø khoâng hôïp leä trong ngoân ngöõ laäp trình Pascal?
  A. a B. Tamgiac C. Beginprogram D. 8a
  Caâu 11: Ñeå chaïy chöông trình trong moâi tröôøng Pascal caàn nhaán toå hôïp phím:
  A. Ctrl + F5 B. Alt + F5 C. Ctrl + F9 D. Alt + F9
  Caâu 12: Ñeå thoaùt khoûi Pascal ta nhaán toå hôïp phím naøo?
  A. Alt + F9 B. Ctrl + F9 C. Alt + X D. Ctrl + X
  Caâu 13: Nhöõng teân coù yù nghóa ñöôïc xaùc ñònh töø tröôùc vaø khoâng ñöôïc pheùp söû duïng cho muïc ñích khaùc ñöôïc goïi laø gì?
  A. Teân coù saün B. Teân rieâng C. Töø khoùa D. Bieán
  Caâu 14: Keát quaû cuûa pheùp tính 17 mod 3 baèng?
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  Caâu 15: Bieåu thöùc toaùn hoïc ñöôïc vieát döôùi daïng bieåu thöùc trong Pascal laø
  A. 18–4/6+1–4 B. (18–4)/6+1–4 C. (18 – 4)/(6+1)-4 D. (18-4)/(6+1-4)
  Caâu 16: Caùch khai baùo bieán naøo sau ñaây laø sai
  A. Var a:real; B. Var a,b:real; C. Var a b:real; D. Var a,b, c:real;
  Caâu 17: Leänh laëp naøo sau ñaây laø ñuùng?
  For = to do ;
  For := to do ;
  For := to do ;
  For : to do ;
  Caâu 18: Soá bieán coù theå khai baùo toái ña trong moät chöông trình laø bao nhieâu:
  A. Chæ moät bieán cho moãi kieåu döõ lieäu B. 10 bieán
  C. chæ haïn cheá bôûi dung löôïng boä nhôù D. Khoâng giôùi haïn
  Caâu 19: Moät thuaät toaùn chæ coù theå giaûi ñöôïc bao nhieâu baøi toaùn:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. nhieàu
  Caâu 20: Caâu leänh ñieàu kieän If … Then daïng ñuû coù daïng ñuùng laø:
  If <ñieàu kieän> then , ;
  If <ñieàu kieän > then ; else ;
  If <ñieàu kieän1 > then else ;
  If <ñieàu kieän> then else ;
  Caâu 21: Caâu leänh pascal naøo sau ñaây laø hôïp leä?
  A. For i:=100 to 1 do writeln(‘A’); B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
  C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’); D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
  Caâu 22: Caùch khai baùo haèng ñuùng laø:
  A. Const pi:=3,14 real; B. Const pi: 3,14; C. Const pi=3,14 real; D. Const pi=3,14;
  Caâu 23: Kieåu döõ lieäu Integer coù giôùi haïn laø:
  A. caùc soá nguyeân töø – 215 ñeán 215- 1 B. caùc soá nguyeân töø – 210 ñeán 210- 1
  C. caùc soá nguyeân töø 0 ñeán 255 D. caùc soá nguyeân töø - 215 ñeán 215 + 1
  Caâu 24: Trong voøng laëp For := to do cuûaPascal, trong moãi voøng laëp, bieán ñeám thay ñoåi nhö theá naøo
  A. +1 B. -1
  C. Moät giaù trò baát kyø D. Moät giaù trò khaùc khoâng
  Caâu 25: Ñeå tính toång S=1 + 2 +3 +4 … + n; em choïn ñoaïn leänh:
  for i:=1 to n do
  if ( i mod 2)=0 then S:=S + i;
  for i:=1 to n do
  if ( i mod 2)=1 then S:=S + i;
  
  for i:=1 to n do
  S:= S + i ;
  for i:=1 to n do
  if ( i mod 2)<>0 then S:=S + i;
  
  Caâu 26: Ñieàn caùc cuïm töø sau vaøo nhöõng choã troáng (...) ñeå ñöôïc caâu hoaøn chænh: (1) ngoân ngöõ laäp trình, (2) ngoân ngöõ maùy, (3) chöông trình, (4) daõy bít, (5) chöông trình dòch.
  Caùc leänh trong ngoân ngöõ maùy ñöôïc vieát döôùi daïng .....................................................
  ..............................................ñöôïc söû duïng ñeå vieát chöông trình.
  Chöông trình thöôøng ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ laäp trình, sau ñoù ñöôïc ..................................... chuyeån ñoåi sang ngoân ngöõ maùy.
  .................................laø ngoân ngöõ duy nhaát maùy tính coù theå hieåu ñöôïc tröïc tieáp
  Daõy caùc leänh ñeå maùy thöïc hieän moät nhieäm vuï naøo ñoù ñöôïc goïi laø ..............................................
  Caâu 27: Ñieàn caùc cuïm töø thích hôïp vaøo nhöõng choã troáng (...) ñeå ñöôïc caâu hoaøn chænh:
  .................................laø ngoân ngöõ duy nhaát maùy tính coù theå hieåu ñöôïc tröïc tieáp
  Kí hieäu cuûa caùc pheùp toaùn soá hoïc trong Pascal laø: ........................................................................
  Daõy caùc leänh ñeå maùy thöïc hieän moät nhieäm vuï naøo ñoù ñöôïc goïi laø ..............................................
  Daáu chaám phaåy (;) ñöôïc duøng ñeå ...........................................caùc leänh trong Pascal
  Caâu 28: Ñieàn caùc cuïm töø thích hôïp vaøo nhöõng choã troáng (...) ñeå ñöôïc caâu hoaøn chænh:
  Bieán ñöôïc duøng ñeå ........................................................vaø döõ lieäu ñöôïc bieán löu tröõ coù theå thay ñoåi trong khi thöïc hieän chöông trình.
  Ñeå khai baùo haèng ta duøng töø khoùa ……………………, khai baùo bieán duøng töø khoùa ………………
  …………………………… phaûi ñöôïc khai baùo tröôùc khi söû duïng
  Quaù trình giaûi baøi toaùn treân maùy tính goàm caùc böôùc: xaùc ñònh baøi toaùn, …………………………………….., vieát chöông trình.
  Ta noùi ñieàu kieän ñuùng khi ñieàu kieän ñöôïc …………………………, ngöôïc laïi ta noùi ñieàu kieän sai khi ñieàu kieän …………………………………….
  Moïi NNLT ñeàu coù caâu leänh ñieàu kieän ñeå theå hieän caùc caáu truùc ………………………………
  Coù theå söû duïng caùc caâu leänh ………………………………… loàng nhau
  Moïi NNLT ñeàu coù caùc caâu leänh laëp ñeå theå hieän ……………………………………….
  Caâu 29: Caùc phaùt bieåu sau ñuùng hay sai? Haõy ñaùnh daáu (x) vaøo oâ Ñuùng hay sai töông öùng

  Phaùt bieåu
  Ñuùng
  Sai
  
  1. Chöông trình maùy tính laø moät daõy caùc leänh maø maùy tính coù theå hieåu vaø thöïc hieän
  ñöôïc
  
  
  
  2. Khi vieát chöông trình, chuùng ta chæ caàn tuaân thuû ñuùng caùc quy taéc do ngoân ngöõ laäp
  trình quy ñònh maø khoâng caàn quan taâm ñeán yù nghóa cuûa caùc caâu leänh
  
  
  
  3. Moät chöông trình phaûi coù ñuû hai phaàn: phaàn khai baùo vaø phaàn thaân chöông trình
  
  
  
  4. Trong NNLT Pascal, caùc leänh nhö writeln, readln ñöôïc duøng ñeå taïo töông taùc ngöôøi
  vaø maùy
  
  
  
  Caâu 30: Nhaän xeùt noäi dung vaø ñaùnh daáu “X” vaøo coät ÑUÙNG hoaëc SAI.
  Noäi dung
  Ñuùng
  Sai
  
  1. Neáu chöông trình coù phaàn khai baùo, phaàn ñoù phaûi ñöùng tröôùc phaàn thaân chöông trình
  
  
  
  2. Trong NNLT pascal, caùc leänh nhö Writeln, Readln ñöôïc duøng ñeå taïo töông taùc ngöôøi - maùy
  
  
  
  3. Cuõng gioáng nhö bieán, khoâng ñöôïc pheùp khai baùo hai haèng coù cuøng teân, nhöng vôùi giaù trò khaùc nhau
  
  
  
  4. Daõy höõu haïn caùc thao taùc caàn thöïc hieän theo moät traät töï nhaát ñònh ñeå giaûi moät baøi toaùn ñöôïc goïi laø thuaät toaùn
  
  
  
  5. Khoâng neân thay ñoåi giaù trò cuûa bieán ñeám trong caâu leänh laëp For … do, ví duï caâu leänh laëp sau ñaây laø khoâng neân söû duïng For i:=1 to n do i:=i+2;
  
  
  
  6. Cho X :=5, keát quaû x sau khi thöïc hieän caâu leänh if x mod 3 =2 then x:=x-1; seõ baèng 5
  
  
  
  
  Caâu 31: Haõy gheùp noäi dung ôû coät A vôùi noäi dung töông öùng cuûa noù ôû coät B trong baûng sau:

  A
  B
  A + B
  
  Kieåu
  Phaïm vi giaù trò
  
  
  Byte
  Xaâu kí töï, toái ña goàm 255 kí töï
  a + ……..
  
  Integer
  Töø 0 ñeán 255
  b + ……..
  
  Real
  Töø -2147483648 ñeán 2147483647 (-231 ñeán 231 – 1)
  c + ……..
  
  Char
  Töø 2,9 x 10-39 ñeán 1,7 x 1038
  d + ……..
  
  String
  Moät kí töï trong baûng chöõ caùi
  e + ……..
  
  Longint
  Töø 0 ñeán 65535
  f + ……..
  
  
  Töø -32768 ñeán 32767 (-215 ñeán 215 -1 )
  
  
  
  II. PHAÀN TỰ LUẬN:
  Caâu 1: Khi ñaët teân trong chöông trình caàn tuaân thuû theo nhöõng quy taéc naøo?
  Caâu 2: Neâu söï khaùc nhau giöõa bieán vaø haèng? Cho ví duï minh hoaï?
  Caâu 3: Vieát cuù phaùp caâu leänh ñieàu kieän daïng thieáu vaø ñuû? Veõ sô ñoà khoái töông öùng?
  Caâu 4: Vieát cuù phaùp caâu leänh laëp vôùi soá laàn bieát tröôùc?
  Caâu 5: Chuyeån caùc bieåu thöùc toaùn hoïc sau sang bieåu thöùc ñöôïc vieát trong Pascal:
  a) b) 
  Caâu 6: Vieát caùc bieåu thöùc sau baèng caùc kí hieäu trong Pascal:
  a) x≥ 10 – 8x b) (10 – 12)2 ≠ 4
  Caâu 7: Cho baøi toaùn: giaûi phöông trình baäc nhaát daïng toång quaùt bx + c = 0. Haõy:
  a) Moâ taû thuaät toaùn
  b) Vieát chöông trình (vôùi b,c laø bieán nhaäp töø baøn phím)
  Caâu 8: Cho baøi toaùn: S = 1 + 2 + 3 + … + n . Haõy:
  a) Moâ taû thuaät toaùn
  b) Vieát chöông trình tính toång S (vôùi n laø soá nguyeân döông nhaäp töø baøn phím)
  Caâu 9: Vieát chöông trình nhaäp 3 döông soá a, b, c töø baøn phím, kieåm tra vaø in ra maøn hình keát quaû kieåm tra ba soá ñoù coù theå laø ñoä daøi caùc caïnh cuûa 1 tam giaùc hay khoâng?
  Caâu 10: Vieát chöông trình nhaäp 3 soá döông a, b, c töø baøn phím, kieåm tra vaø in ra maøn hình soá lôùn nhaát trong 3 soá vöøa nhaäp.
  Caâu 11: Vieát chöông trình tính ñieåm trung bình cuûa 2 moân Toaùn vaø Vaên, vôùi ñieåm Toaùn vaø Vaên ñöôïc nhaäp töø baøn phím. In ra maøn hình keát quaû ÑTB vöøa tính vaø xeáp loaïi cuûa ÑTB.
  (cho bieát: DTB>=8.0 ( XL Gioûi, 8.0>DTB>=6.5 ( XL Khaù, 6.5>DTB>=5.0 ( XL Khaù, coøn laïi XL Yeáu)
  Caâu 12:
  a) Moät soá ngoân ngöõ laäp trình, ví duï Pascal, khoâng coù saün haøm tính luõy thöøa. Haõy moâ taû thuaät toaùn vaø söû duïng caâu leänh laëp vôùi soá laàn xaùc ñònh
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang