Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Lê Văn Chánh
 • Bùi Quang Trọng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề và đáp án thi HSG Tiếng Anh 9 cấp huyện-PGD Yên Khánh năm 2014-2015.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:04' 06-01-2015
  Dung lượng: 131.5 KB
  Số lượt tải: 187
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GDĐT
  YÊN KHÁNH


  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
  MÔN: TIẾNG ANH
  Năm học 2014 – 2015
  (Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)
  Đề thi gồm 4 phần, trong 06 trang

  
  Họ và tên thí sinh:……………………........
  Trường:…………………………………….
  Lớp:…………
  Số báo danh:…………..
  
  Giám thị số 1:……………………
  Giám thị số 2:…….……………

  Số phách

  
  

  Điểm bài thi:

  - Bằng số:…………………….
  - Bằng chữ:…………………...
  Chữ ký của giám khảo

  Giám khảo 1:…………………
  Giám khảo 2:…………………
  Số phách  
  (Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi này).
  PART I: PHONETICS
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D ( 1,25 point).
  1.
  A. measure
  B. pleasure
  C. leisure
  D. pressure
  
  2.
  A. machine
  B. choice
  C. cheap
  D. change
  
  3.
  A. humor
  B. student
  C. lunar
  D. useful
  
  4.
  A. foot
  B. flood
  C. book
  D. good
  
  5.
  A. paragraphed
  B. coughed
  C. ploughed
  D. faced
  
  Your answers:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  II. Choose the word that has a different stress pattern from the others. Write your answer A, B, C or D in the numbered box. (1.25 point)
  1.
  A. advise
  B. beauty
  C. picture
  D. postcard
  
  2.
  A. important
  B. especially
  C. prefer
  D. influence
  
  3.
  A. background
  B. career
  C. secondary
  D. private
  
  4.
  A. occasion
  B. religion
  C. federation
  D. collection
  
  5.
  A. scenery
  B. dormitory
  C. minority
  D. territory
  
  Your answers:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  
  
  
  PART II: VOCABULARY AND GRAMMAR
  I. Choose the best word or phrase to complete each sentence. Write your answer A, B, C or D in the numbered box (1,5 point)
  1. “Are Alice and Tom still living in New York?”
  “No, they _______ to Dallas.”
  A. are just moved
  B. had just moved
  C. have just moved
  D. will just move
  
  2. ‘What is the _______ of Thailand?’ – ‘The Bath.’
  A. current
  B. population
  C. territory
  D. currency
  
  3. We can see many international programs ……………...different channels.
  A. in
  B. at
  C. on
  D. of
  
  4. Eight dollars ______the price of a movie these days.
  A. are
  B. is
  C. were
  D. am
  
  5. The……………...asked me why I liked to learn English.
  A. examinee
  B. examiner
  C. examination
  D. exam
  
  6. After_______ by the police, the man admitted_______ the car.
  A. being stopped - stealing B. stopping - stealing
  C. being stopped - to steal D. stopping - being stolen
  7. He asked me______.
  A. since when I waited B. since when I am waiting
  C. how long I have been waiting D. how long I had been waiting
  8. I turn down the job______ the attractive salary.
  A. because
  B. because of
  C. although
  D. despite
  
  9. Alfred ……………...in the same district for over 20 years now.
  A. lives
  B. was living
  C. has lived
  D. is living
  
  10. The trade talks which had begun between the two countries were ____ when the war began.
  A. broken down
  B. broken in
  C. broken off
  D. broken out
  
  Your answers:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  
  II. Give the correct tense/ form of the verbs in brackets (1.0 point)
  1. The university has _______________ the use of dictionaries during language examinations. (author)
  2. It is very difficult to find Mrs. Burton`s shop, for it was __________________ from all others in the street. (distinguish)
  3. ________ skill is the
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang