Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Unit 5- Study habits GSListen and Read

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phạm Thị Kim Lý
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 04-11-2014
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
OUR CLASS
Presented by Pham Thi Kim Ly
a
b
c
d
f
e
g
h
j
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z
w
t
s
A
B
Tuesday, October 28th, 2014
Unit 5: Study habits
Period 26 : Getting started
& Listen and read

Subjects at school
English
Literature
Geography
History
Biology
Chemistry
Math
Physical
Education
Physics
Music
Period 26:
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

I. Getting started
*Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.
How often do we have Math?
We have Math five times a week.
Period 26:
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

I. Getting started
II. Listen and read
Period 26:
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

- report card (n):
- be proud of (v.phr):
- improve (v):
- Spanish (n):
- pronunciation (n):
- try one’s best (v):
- semester (n):
*Vocabulary:
Period 26:
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

II. Listen and read
- habit (n):
Ex: A school year has two semesters: semester one and semester two.
Ex: My sister studies very good.
I am proud of her.
- report card
- be proud of
- improve
- Spanish
- pronunciation

- try one’s best
- semester
phiếu điểm, phiếu liên lạc
học kỳ
tự hào, hãnh diện
cách phát âm
cải thiện, cải tiến
cố hết sức
tiếng Tây Ban Nha
Period 26:
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

II. Listen and read: *Matching
- habit
thói quen
Grammar
1.Commands and request in reported speech
Ex: She asked me to give you this dictionary
Form:


S + asked / told + Object + (not) to V-inf
2. Advice in reported speech
Ex: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.
Form :
S1 + said (that)+ S2 + should + V-inf
Period 26:
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

II. Listen and read:
Practice the dialogue with a partner
Listen to the tape
1. Practice the dialogue with a partner.
2. True or false? Check () the boxes.


a, Tim was when his mother called him.
b, Tim’s mother met his teacher at school.
c, Tim’s report is
d, Tim’s mother wants him to improve one thing.
e, Tim needs to improve his Spanish
f, Tim promised to try his best in learning
Spanish.
out
at home
excellent
poor
grammar.
pronunciation
1
8
7
6
5
4
3
2
Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read
LUCKY NUMBER
Đội A
Đội B
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
7
8
7

Who is Miss Jackson?

Miss Jackson is Tim’s teacher.
KEY
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read

What did Miss Jackson give
Tim’s mother?
She gave Tim’s mother his
report card.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KEY
BACK
Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read
Lucky Number
Lucky Number
BACK

How did Tim study this semester?

Tim studied very well
this semester.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
KEY
Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read

What did Miss Jackson say Tim
should do?

Miss Jackson said Tim should work
harder on his Spanish
pronunciation.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
KEY
Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read

What did Tim’s mother give him
at the end of the conversation?

She gave him a dictionary.
ĐÁP ÁN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BACK
KEY
Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read
Lucky Number
Lucky Number
BACK
Lucky Number
Lucky Number
BACK
Period 26:
Unit 5:
Lesson 1: Getting started & Listen and read

*Survey: What subject do you need to improve ?
Study habits
- Mai needs to improve her Literature.
Learn new words by heart.
Read the dialogue fluently.
Answer the questions on page 47 in your notebook.
T h a n k s f o r
y o u r
a t t e n t i o n

G O O D B Y E
A n d
S E E Y O U A G A I N
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Lên đầu trang