Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

13 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Ô chữ toán học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:28' 22-06-2011
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
đ
ư

n
g
t
h

n
g
d
o
đ
ó
h
n
n
b
á
k
í
đ
n

g
d
n
g

h
à

m
s

n
g
t
m
â
t
r
r

r

c
i
h
ì
n
h
v

n
g
u
y
ê
n
l

l
i
m
1. (10 ch÷ c¸i) §©y lµ mét kh¸i niÖm c¬ b¶n cña h×nh häc.
2. (4 ch÷ c¸i) Còng nh­ : v× vËy, cho nªn, suy ra,….
3. (7 ch÷ c¸i) NÕu b¹n bÞ cËn thÞ, h·y ®Õn cöa hµng …sÏ gÆp kh¸i niÖm quen thuéc nµy
4. (8 ch÷ c¸i) Tr«ng nh­ nhau nh­ng l¹i kh¸c nhau.
5. (5 ch÷ c¸i) Mét lo¹i hµm kh«ng cã r¨ng.
6. (8 ch÷ c¸i) Giao cña c¸c ®­êng th¼ng ®i qua ®Ønh vµ chia ®«i diÖn tÝch tam gi¸c.
7. (6 ch÷ c¸i) Loay hoay m·i ®µnh kªu nh­ vËy.
8. (6 ch÷ c¸i) Hay nh×n vµo ®Ó gi¶i bµi to¸n h×nh.
9. (8 ch÷ c¸i) §· trän vÑn mµ l¹i nh­ thõa ra mét Ýt.
10. (3 ch÷ c¸i) Võa lµ gç, võa lµ phÐp to¸n.
Ô chữ hàng dọc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓