Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Học lực cả năm khối 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Cát Hanh
Người gửi: Nguyễn Văn Phước
Ngày gửi: 09h:56' 16-05-2012
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ II Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ I THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - TBM - HOÏC KYØ I Lớp 8A1 THCS CAÙT HANH - PHUØ CAÙT - BÌNH ÑÒNH - ÑIEÅM TRUNG BÌNH HOÏC KYØ II Lớp 8A1 TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH __ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC CAÛ NAÊM Lớp 8A1 Kỳ I Kỳ II CN Kỳ I Kỳ II CN Kyø I KYØII
9a1 Họ và Tên Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D.Hieäu Nöõ L1 TT Họ và Tên Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm Dhieäu L1 TT Họ và Tên Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN CD CN Tin TB TD Aâm.N MT HLöïc Hkieåm D hieäu HL HK HL HK HL HK td n h I II CN I II CN I
1 Võ Trung Biên 8.8 8.8 8.5 8.6 8.2 9.0 8.9 8.0 8.9 8.4 8.7 8.6 Đ Đ Đ Gioûi Toát HSG 1 Võ Trung Biên 7.7 8.1 9.4 9.6 8.2 9.0 7.6 8.7 9.0 8.8 9.1 8.7 Đ Đ Đ Gioûi 1 Võ Trung Biên 8.1 8.3 9.1 9.3 8.2 9.0 8.0 8.5 9.0 8.7 9.0 8.7 Đ Đ Đ Gioûi Gioûi Gioûi Gioûi 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A G G G Gioûi Gioûi Gioûi 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A A B B Gioûi A B B Gioûi A B B Gioûi Gioûi
2 Nguyễn Thị Hồng Bo 5.3 4.6 5.9 5.4 6.7 6.5 6.6 5.5 7.6 5.8 6.5 6.0 Đ Đ Đ Tb Khaù 1 L2 2 Nguyễn Thị Hồng Bo 4.8 5.9 6.6 6.8 6.8 7.3 6.3 7.0 6.6 5.2 7.2 6.4 Đ Đ Đ Tb L2 2 Nguyễn Thị Hồng Bo 5.0 5.5 6.4 6.3 6.8 7.0 6.4 6.5 6.9 5.4 7.0 6.3 Đ Đ Đ Tb Tb Tb Tb 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A Tb nK Tb Tb G G G Tb Tb Tb 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A Tb Tb Tb Tb
3 Kiều Quang Chí 5.7 7.8 6.1 7.8 6.4 7.1 6.9 5.0 6.6 7.3 5.4 6.5 Đ Đ Đ Tb Tb 3 Kiều Quang Chí 6.5 8.1 6.9 7.8 6.4 6.9 7.0 5.9 6.4 7.6 7.2 7.0 Đ Đ Đ Khaù 3 Kiều Quang Chí 6.2 8.0 6.6 7.8 6.4 7.0 7.0 5.6 6.5 7.5 6.6 6.8 Đ Đ Đ Tb Tb Khaù Tb 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A G G G Tb Khaù Tb 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A A B B Tb A B B Khaù A B B Tb Tb
4 Nguyễn Bá Cường 5.1 3.7 3.5 3.6 5.3 3.9 5.1 5.0 4.8 4.7 5.0 4.6 Đ Đ Đ Yeáu Yeáu L3 4 Nguyễn Bá Cường 5.0 5.9 4.6 5.3 5.3 5.6 5.0 5.9 6.4 5.2 5.3 5.4 Đ Đ Đ Tb L3 4 Nguyễn Bá Cường 5.0 5.2 4.2 4.7 5.3 5.0 5.0 5.6 5.9 5.0 5.2 5.1 Đ Đ Đ Tb Yeáu Tb Tb 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A G G G Yeáu Tb Tb 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A Yeáu Tb Tb Yeáu
5 Huỳnh Tấn Cường 5 Huỳnh Tấn Cường 5 Huỳnh Tấn Cường
6 Võ Gia Ngọc Diệp 4.5 4.4 5.5 3.0 5.9 6.4 6.6 5.7 6.2 5.8 5.0 5.3 Đ Đ Đ Yeáu Khaù 1 L4 6 Võ Gia Ngọc Diệp 4.1 5.3 6.1 6.1 6.1 4.2 5.8 6.1 5.3 5.3 6.7 5.6 Đ Đ Đ Tb L4 6 Võ Gia Ngọc Diệp 4.2 5.0 5.9 5.1 6.0 4.9 6.1 6.0 5.6 5.5 6.1 5.5 Đ Đ Đ Tb Yeáu Tb Tb 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A 8.0 8.0 8.0 8.0 A nY nK Tb Tb HSG G G G Yeáu Tb Tb 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A 9.0 9.0 9.0 A Yeáu Tb Tb Yeáu
7 Võ Thị Ngọc Dung 5.9 6.2 7.1 6.0 6.7 7.5 6.0 6.8 7.4 5.8 5.9 6.5 Đ Đ Đ Khaù Khaù HS TT 1 7 Võ Thị Ngọc Dung 4.7 6.1 6.8 6.3 6.9 6.4 7.0 7.5 7.7 8.3 7.4 6.8 Đ Đ Đ Tb 7 Võ Thị Ngọc Dung 5.1 6.1 6.9 6.2 6.8 6.8 6.7 7.3 7.6 7.5 6.9 6.7 Đ Đ Đ Khaù Khaù Tb Khaù 8.0 8.0 8.0 8.0 A
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang