Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

10 khách và 2 thành viên
 • Bùi Anh Phát
 • Trịnh Thị Huế
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề và đáp án thi kiểm tra hk2-Tiếng Anh 8.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:54' 27-12-2014
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  đề kiểm tra học kì II năm học 2009-2010
  Môn tiếng anh 8
  (Thêi gian lµm bµi 45 phót)

  I. T×m tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c c¸c tõ cßn l¹i:
  1. A. tourist
  B. anxious
  C. delicious
  D. famous
  
  2. A. university
  B. unit
  C. discuss
  D. computer
  
  3. A. fat
  B. festival
  C. garand
  D. man
  
  4. A. rub
  B. surrounding
  C. plumber
  D. husk
  
  5. A. helped
  B. worked
  C. asked
  D. cleaned
  
  
  II. Chän ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau:
  6. The man ................................. to the principal is my form teacher.
  A. talks
  B. talk
  C. talked
  D. talking
  
  7. Rice, coffee, fruits and vegetables are Vietnam’s main agricultural ...........................
  A. produce
  B. production
  C. products
  D. productive
  
  8. Thanks for the flowers you sent me while I was in hospital. They helped to cheer me ...............................
  A. over
  B. up
  C. on
  D. in
  
  9. We have lived here ................................. years.
  A. for
  B. from
  C. at
  D. since
  
  10. She ...................................... me she didn’t know what to do.
  A. talked
  B. told
  C. said
  D. spoke
  
  11. Would you mind if I.......................................... a photo of you?
  A. takes
  B. take
  C. took
  D. taken
  
  12. The ....................................... festival was held in the common house yard.
  A. rice - cook
  B. rice - cooking
  C. rice - cooker
  D. rice - cooked
  
  13. He has worked with the computer .................................... early morning.
  A. for
  B. from
  C. since
  D. until
  
  14. It is dangerous ....................................... in this river.
  A. swim
  B. swam
  C. swam
  D. to swim
  
  15. During his life, Thomas Edison made a lot of .....................................
  A. inventions
  B. discoveries
  C. findings
  D. phonecalls
  
  16. Please tell me ...................................... to get to the bus station.
  A. why
  B. which
  C. what
  D. how
  
  17. Mary .................................... in a small house in the countryside.
  A. lives
  B. live
  C. living
  D. lived
  
  18. Would you mind putting out your cigarette? - ........................................
  A. No, thanks
  B. No, of course not
  C. No, I wouldn’t
  D. No, I don’t
  
  19. Sapa, located in the north of Vietnam, is a mountainous...............................
  A. resort
  B. beach
  C. wonder
  D. hotel
  
  20. The train .................................. at the station yet.
  A. didn’t arrive
  B. han’t arrived
  C. isn’t arriving
  D. doesn’t arrive
  
  
  III. §äc kÜ ®o¹n v¨n sau vµ chän ph­¬ng ¸n ®óng cho mçi c©u hái:
  Nick Johnson lives with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bnak. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a big dog in the family. His name’s Fred.
  21. How many people are there in Nick’s Johnson’s family?
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  
  22. Where does Nick’s family live?
  A. America
  B. England
  C. Scotland
  D. Australia
  
  23. Which does the word “His” in the line 3 refer to?
  A. Nick’s mother
  B. Nick’s sister
  C. Nick’s cousin
  D. Nick’s dog
  
  24. What is Nick’s sister’s name?
  A. Sue
  B. Jim
  C. Tracy
  D. Fed
  
  25. Which of the following is not true?
  A. Nick’s family live in London.
  B. Nick’s mother works in a supermarket.
  C. Nick’s father works in a bank.
  D. Nick’s sister is five years old.
  
  
  IV. T×m lçi sai trong c¸c c©u sau vµ söa l¹i:
  26. The shop assistant asked Helen whether the shoes was too small for her.
  A B C D
  No_avatar
  Tải ko có đáp án
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang