Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

11 khách và 2 thành viên
 • Lưu Bình Dương
 • Lê Minh Điệp
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Đề thi và đáp án kiểm tra HK1 môn Tin 8 - PGD Hoài Nhơn 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:01' 06-08-2016
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN Môn : Tin học 8 - Ngày thi :….../…../2012
  Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
  Họ và tên :………………………….
  Trường : ………………………….
  Lớp : …………………SBD…………….

  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  
  Điểm bằng số
  Điểm bằng chữ
  Giám khảo1
  Giám khảo 2
  Mã ghi lại


  
  A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Đề I
  I./ (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
  Câu 1./ Chương trình dịch là gì?
  a./ Chương trình dịch ngôn ngữ lập trình thành ngôn ngữ máy
  b./ Dùng để viết chương trình c./ Là chương trình tính toán
  d./ Là chương trình giúp máy tính thực hiện lệnh của con người
  Câu 2./ Kết quả hiển thị trên màn hình câu lệnh writeln(‘12+23=’, 12+23) là
  a./ 12+23=12+23 b./ 35 c./ 12+23=’12+23’ d./ 12+23=35
  Câu 3./ Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:
  a. /begin và end: b. /begin và end. c./ begin: và end d./ begin và end;
  Câu 4 / Muốn khai báo biến hằng ta sử dụng từ khóa
  a./ uses b./ cont c./ const d./ type
  Câu 5/ Kết quả phép toán -13 div 5 =
  a./ 2 b./ -3 c./ -2.4 d./ -2.
  Câu 6./ Kết quả phép so sánh sau là x + 2< 5
  a./ Đúng b./ Sai
  c./ không có kết quả d./ Đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x
  Câu 7./ Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là
  a./ a*x*2+b*x+c; b./ a* x*x +b*x+c; c./ a*x^2+b*x+c; d./ a .x.x+b.x+c.
  Câu 8./ Biểu thức pascal b*b/(a*a+c) được viết trong toán học là
  a./ b/ c./ d./ 
  Câu 9 Giả sử y là biến kiểu dữ liệu số thực. Phép gán nào sau đây hợp lệ ?
  a./ y :=’123’ ; b./ y :=’abc’ ; c./y :=123 ; d./ y=123 ;
  Câu 10 0Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?
  A. Write(‘Nhập x = ’); B. Read(x); C. Writeln(x); D. Readnl(x);
  Câu 11 Giá trị của x sẽ là bao nhiêu? nếu trước đó giá trị của x bằng 5: if x mod 2=1 then x:=x+1;
  a./ 7 b./4 c./ 5 d./ 6
  Câu 12 Có đoạn chương trình: x:=2; y:=5; for i:=1 to 3 do x:=x+1; y:=y+x; writeln(x,’ ‘,y);
  a./ 5 8 b./ 10 5 c./ 5 10 d./ 17 5
  II./ (1 điểm) Điền các cụm từ sau vào những chỗ trống(…) để được câu hoàn chỉnh:
  Để tạo chương trình máy tính, chúng ta cần viết chương trình bằng ……(1).... Tuy nhiên máy tính vẫn chưa hiểu được các chương trình nên cần có ..(2)..để chuyển đổi sang ngôn ngữ mà máy tính hiểu được
  Khi viết chương trình tên của chương trình phải ……(3) với những đại lượng khác tên không được trùng với các …..(4)…….
  
  
  III./ (1 điểm) Hãy thay đổi trật tự của các câu lệnh và sửa các lỗi sai để được chương trình đúng.

  Program Tinh_Tich{tích các số tự nhiên }
  Sửa lại
  
  
  Var N, i: integer
  
  
  
   S: longint;
  
  
  
  Begin
  
  
  
   Write(‘Nhap N= ‘) Readln(N);
  
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang