Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Đề thi và đáp án kiểm tra HK1 môn Tin 8 - PGD Hoài Nhơn 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:01' 06-08-2016
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN Môn : Tin học 8 - Ngày thi :….../…../2012
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
Họ và tên :………………………….
Trường : ………………………….
Lớp : …………………SBD…………….

Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách


Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Giám khảo1
Giám khảo 2
Mã ghi lạiA. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Đề I
I./ (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1./ Chương trình dịch là gì?
a./ Chương trình dịch ngôn ngữ lập trình thành ngôn ngữ máy
b./ Dùng để viết chương trình c./ Là chương trình tính toán
d./ Là chương trình giúp máy tính thực hiện lệnh của con người
Câu 2./ Kết quả hiển thị trên màn hình câu lệnh writeln(‘12+23=’, 12+23) là
a./ 12+23=12+23 b./ 35 c./ 12+23=’12+23’ d./ 12+23=35
Câu 3./ Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:
a. /begin và end: b. /begin và end. c./ begin: và end d./ begin và end;
Câu 4 / Muốn khai báo biến hằng ta sử dụng từ khóa
a./ uses b./ cont c./ const d./ type
Câu 5/ Kết quả phép toán -13 div 5 =
a./ 2 b./ -3 c./ -2.4 d./ -2.
Câu 6./ Kết quả phép so sánh sau là x + 2< 5
a./ Đúng b./ Sai
c./ không có kết quả d./ Đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x
Câu 7./ Biểu thức toán học ax2+bx+c được viết bằng kí hiệu pascal là
a./ a*x*2+b*x+c; b./ a* x*x +b*x+c; c./ a*x^2+b*x+c; d./ a .x.x+b.x+c.
Câu 8./ Biểu thức pascal b*b/(a*a+c) được viết trong toán học là
a./  b/  c./  d./ 
Câu 9 Giả sử y là biến kiểu dữ liệu số thực. Phép gán nào sau đây hợp lệ ?
a./ y :=’123’ ; b./ y :=’abc’ ; c./y :=123 ; d./ y=123 ;
Câu 10 0Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?
A. Write(‘Nhập x = ’); B. Read(x); C. Writeln(x); D. Readnl(x);
Câu 11 Giá trị của x sẽ là bao nhiêu? nếu trước đó giá trị của x bằng 5: if x mod 2=1 then x:=x+1;
a./ 7 b./4 c./ 5 d./ 6
Câu 12 Có đoạn chương trình: x:=2; y:=5; for i:=1 to 3 do x:=x+1; y:=y+x; writeln(x,’ ‘,y);
a./ 5 8 b./ 10 5 c./ 5 10 d./ 17 5
II./ (1 điểm) Điền các cụm từ sau vào những chỗ trống(…) để được câu hoàn chỉnh:
Để tạo chương trình máy tính, chúng ta cần viết chương trình bằng ……(1).... Tuy nhiên máy tính vẫn chưa hiểu được các chương trình nên cần có ..(2)..để chuyển đổi sang ngôn ngữ mà máy tính hiểu được
Khi viết chương trình tên của chương trình phải ……(3) với những đại lượng khác tên không được trùng với các …..(4)…….


III./ (1 điểm) Hãy thay đổi trật tự của các câu lệnh và sửa các lỗi sai để được chương trình đúng.

Program Tinh_Tich{tích các số tự nhiên }
Sửa lại


Var N, i: integer S: longint;Begin Write(‘Nhap N= ‘) Readln(N);

 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang