Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

9 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Lên đầu trang Lên đầu trang

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:37' 21-08-2016
Dung lượng: 808.0 KB
Số lượt tải: 5361

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9
NĂM HỌC 2011-2012
* Nội dung

Tuần
Tiết
Nội dung
Điều chỉnh
Ghi chú


3
1

Kiểm tra chọn HSG (150’)
2
4
3
Form of verbs
4
Exercises5
5
Ing forn or infinitive
6
Exercises6
7
Wish clause
8
Exercises7
9
Passive voice
10
Exercises8
11
Consolidation
12
Exercises9
13
Conjunctions
14
Exercises10
15
Present participe
16
Exercises11
17
Some structures
18
Exercises12
19
Revision+ Exercises
20
Test No 113
21
Conditional sentences
22
Exercises14
23
Reported speech in question
24
Exercises15
25
Relative clause
26
Exercises16
27
Revision+ Exercises
28
Test No 117
29
Tag questions
30
Exercises18
31
Cosolidation
32
The test
XÁC NHẬN CỦA BGH
NGƯỜI LẬP


 WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011
Date of teaching : 6/ 9 / 2011
Bài kiểm tra chọn học sinh giỏi Anh 9
Năm học : 2011 - 2012
Thời gian : 150 phút ( Tổng điểm 100)
A. PRONUNCIATION AND STRESS
I. Which word is stressed differently from the others? (5ms)
1. A. deposit B. festival C. institute D. resident
2. A. activity B. electricity C. simplicity D. pollution
3. A. achievement B. experiment C. explanation D. discovery
4. A. surprising B. astonishing C. amazing D. interesting
5. A. interview B. industry C. essential D. difficult
II. Which underlined part is pronounced differently? (5ms)
6. A. drop B. joke C. top D. confidence
7. A. ground B. found C. though D. sound
8. A. normal B. order C. oven D. origin
9. A. honesty B. hair C. honor D. hour
10. A. sugar B. steam C. press D. waste
B. GRAMMAR AND STRUCTURE
I) Choose and circle the word (A, B, C or D) that best completes each sentence (30ms)
1/ Vietnam’s population …………. 80 million in 2004 .
A. reduced B. increased C. reached D. rose
2/ The air………….. the earth is becoming thinner.
A.surrounding B. rounding C. involving D. floating
3/ ………... energy is the enrgy that we get from the sun
A.wind B. tidal C. hydro D. solar
4/ The sun is many times ………… the earth.
A. bigger than B.bigger C. as big D. big as
5/ Mercury is the smallest among the planets …………. the sun.
A. of B. for C. with D. on
6/ …………. a kind of everlasting energy, solar energy may be the sollution to our crisis
A. Because B. Since C. As D.With
7/ Students …. universities may have many difficulties in finding good study method.
A. enter B. entering C.that enter D. who enter
8/ your house has ………… nice furniture.
A. such B. such a C.so D. towards
9. If we had known your new address, we ________ to see you.
A. came B. will come C. would come D. would have come
10. He looked forward to ________ his first pay packet.
A. receive B. have received C. be receiving D. receiving
11. “Let’s go
No_avatarf

Thầy có tai liệu gì về tiếng anh THCS chương trình mới không a?

 
Gửi ý kiến