Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

12 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Thanh Thuỷ
 • Lò Thanh Hằng
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Lên đầu trang Lên đầu trang

  Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 9.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:52' 18-11-2014
  Dung lượng: 127.8 KB
  Số lượt tải: 1132

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9
  NĂM HỌC 2011-2012
  * Nội dung

  Tuần
  Tiết
  Nội dung
  Điều chỉnh
  Ghi chú
  
  
  3
  1
  
  Kiểm tra chọn HSG (150’)
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  4
  3
  Form of verbs
  
  
  
  
  4
  Exercises
  
  
  
  5
  5
  Ing forn or infinitive
  
  
  
  
  6
  Exercises
  
  
  
  6
  7
  Wish clause
  
  
  
  
  8
  Exercises
  
  
  
  7
  9
  Passive voice
  
  
  
  
  10
  Exercises
  
  
  
  8
  11
  Consolidation
  
  
  
  
  12
  Exercises
  
  
  
  9
  13
  Conjunctions
  
  
  
  
  14
  Exercises
  
  
  
  10
  15
  Present participe
  
  
  
  
  16
  Exercises
  
  
  
  11
  17
  Some structures
  
  
  
  
  18
  Exercises
  
  
  
  12
  19
  Revision+ Exercises
  
  
  
  
  20
  Test No 1
  
  
  
  13
  21
  Conditional sentences
  
  
  
  
  22
  Exercises
  
  
  
  14
  23
  Reported speech in question
  
  
  
  
  24
  Exercises
  
  
  
  15
  25
  Relative clause
  
  
  
  
  26
  Exercises
  
  
  
  16
  27
  Revision+ Exercises
  
  
  
  
  28
  Test No 1
  
  
  
  17
  29
  Tag questions
  
  
  
  
  30
  Exercises
  
  
  
  18
  31
  Cosolidation
  
  
  
  
  32
  The test
  
  
  
  
  XÁC NHẬN CỦA BGH
  NGƯỜI LẬP

  
   WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011
  Date of teaching : 6/ 9 / 2011
  Bài kiểm tra chọn học sinh giỏi Anh 9
  Năm học : 2011 - 2012
  Thời gian : 150 phút ( Tổng điểm 100)
  A. PRONUNCIATION AND STRESS
  I. Which word is stressed differently from the others? (5ms)
  1. A. deposit B. festival C. institute D. resident
  2. A. activity B. electricity C. simplicity D. pollution
  3. A. achievement B. experiment C. explanation D. discovery
  4. A. surprising B. astonishing C. amazing D. interesting
  5. A. interview B. industry C. essential D. difficult
  II. Which underlined part is pronounced differently? (5ms)
  6. A. drop B. joke C. top D. confidence
  7. A. ground B. found C. though D. sound
  8. A. normal B. order C. oven D. origin
  9. A. honesty B. hair C. honor D. hour
  10. A. sugar B. steam C. press D. waste
  B. GRAMMAR AND STRUCTURE
  I) Choose and circle the word (A, B, C or D) that best completes each sentence (30ms)
  1/ Vietnam’s population …………. 80 million in 2004 .
  A. reduced B. increased C. reached D. rose
  2/ The air………….. the earth is becoming thinner.
  A.surrounding B. rounding C. involving D. floating
  3/ ………... energy is the enrgy that we get from the sun
  A.wind B. tidal C. hydro D. solar
  4/ The sun is many times ………… the earth.
  A. bigger than B.bigger C. as big D. big as
  5/ Mercury is the smallest among the planets …………. the sun.
  A. of B. for C. with D. on
  6/ …………. a kind of everlasting energy, solar energy may be the sollution to our crisis
  A. Because B. Since C. As D.With
  7/ Students …. universities may have many difficulties in finding good study method.
  A. enter B. entering C.that enter D. who enter
  8/ your house has ………… nice furniture.
  A. such B. such a C.so D. towards
  9. If we had known your new address, we ________ to see you.
  A. came B. will come C. would come D. would have come
  10. He looked forward to ________ his first pay packet.
  A. receive B. have received C. be receiving D. receiving
  11. “Let’s go
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓