Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

4 khách và 2 thành viên
 • Phạm Tấn Cường
 • Nguyễn Bá Lâm
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Gốc > TẢI VĂN BẢN GIÁO DỤC >

  Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

  Số tư liệu: 14/2011/TT-BGDĐT
  Ngày ban hành: 08-04-2011
  Tệp đính kèm:  14TT.rar

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2011.

  Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng trường tiểu học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
  - Ban Tuyên giáo TƯ;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Như Điều 3;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Lưu: VT, PC, Cục NGCBQLCSGD.


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Tuấn Hải @ 16:18 22/05/2016
  Số lượt xem: 296
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang