Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

6 khách và 1 thành viên
 • Lê Nhật Huy
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  THCS 41 - Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

  10530044 Bộ tài liệu "Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 40 - Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục

  10530043 Bộ tài liệu "Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 39 - Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

  10530042 Bộ tài liệu "Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 38 - Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS

  10530039 Bộ tài liệu "Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 37 - Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS

  10530038 Bộ tài liệu "Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 36 - Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

  10530035 Bộ tài liệu "Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 35 - Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

  10530034 Bộ tài liệu "Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 34 - Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

  10530033 Bộ tài liệu "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 33 - Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

  10530030 Bộ tài liệu "Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 32 - Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm

  10530024 Bộ tài liệu "Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 31 - Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

  10530023 Bộ tài liệu "Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 30 - Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

  10530019 Bộ tài liệu "Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 29 - Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

  10530017 Bộ tài liệu "Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 28 - Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên

  10530011 Bộ tài liệu "Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 27 - Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

  10530009 Bộ tài liệu " Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 26 - Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

  10530006 Bộ tài liệu "Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 25 - Viết sáng kiến trong trường THCS

  10530002 Bộ tài liệu "Viết sáng kiến trong trường THCS" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  THCS 24 - Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

  10529995 Bộ tài liệu "Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học" được thể hiện dưới hình thức mo dunle bồi dưỡng nhằm giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hằng năm của mình... Nguồn: Bộ GD&ĐT mật khẩu mở tài liệu:123456...

  Lên đầu trang