Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:20' 25-06-2015
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 471
  Số lượt thích: 0 người
  Full name: ……………………………. School:……………………………
  I. DEFEAT THE GOAL KEEPER
  1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. bus B. but C. put D. cut
  2. Let`s learn some __________
  A. much B. many C more D. most
  3. I ________ have a motorbike.
  A. don`t B. doesn`t C. am not D. not
  4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. do B. mother C. brother D. sometimes
  5. Nam is happy __________ today is his birthday.
  A. so B. but C. and D. because
  6. Do you like music? - ___________________
  A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I don`t D. No, I`m not
  7. Are your pens in your bag?
  A. Yes. It is B. Yes. They are C. No. It isn`t D. Yes. It is not
  8. I like music because I like ________
  A. swimming B. playing C. singing D. going
  9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. bag B. bank C. parents D. place
  10. How`s the weather _______Hanoi?
  A. on B. at C. for D. in
  11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. five B. sister C. fine D. nine
  12. Mary ______to the music now.
  A. listens B. listen C. is listening D. listening
  13. Stand _____, please!
  A. on B. in C. up D. of
  14. There are _________clouds.
  A. look B. small C. cloudy D. watch
  15. Would you like ________biscuits?
  A. some B. an C. a D. Ø
  16. She ______ a long hair.
  A. have B. does C. has D. do
  17. There are ______students in my class. Twenty boys and twenty girls.
  A. forty B. fifty C. twenty D. thirty
  18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.
  A. singer B. farmer C. nurse D. postman
  19. How many _________ are there?_ Two. Mary and Jane.
  A. girl B. boy C. boys D. girls
  20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It`s ________.
  A. my B. me C. mine D. I
  II. FILL THE BLANK
  1. N__SE 21. E__AM
  2. STO__Y 22. MU__EUM
  3. DA__CE 23. __ITHER
  4. PE__CH 24. C__IMB
  5. H__AD 25. J__LY
  6. T__IN 26. K__TCHEN
  7. DO__N 27. SK__RT
  8. NUM__ER 28. W__FE
  9. PL__ASE 29. SOC__
  10. TRO__SERS 30. CA__DY
  11. M__Y 31. PI__ZA
  12. BED__OOM 32. AL__AYS
  13. E__SY 33. VIL__AGE
  14. NUM__ER 34. SUM__ARY
  15. COL___UR 35. TA__LE
  16. THI__D 36. P__OR
  17. D__AR 37. AB__UT
  18. CI__EMA 38. NU__SE
  19. FU__NY 39. RI__H
  20. __HREE 40. BO__RD
  41._ _ _ _ _ is he from? - He`s from England.
  42. Living in Ho Chi Minh City _ _ so boring.
  43. Bill is 20 and is a doctor. He _ _ _ _ _ in a hospital.
  44. He gets a lot of gifts _ _ Christmas.
  45. Vegetables and fruits are good _ _ _ us.
  46. Lida lives _ _ London.
  47. Mrs. Jenney is my teacher. She _ _ _ _ _ _ _ me History.
  48. He`s always busy _ _ _ _ _ _ _ he`s a businessman.
  49. The library
   
  Gửi ý kiến

  Lên đầu trang