Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
  Rất hay
  Đẹp
  Bình thường
  Không hay
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

  Unit 5- Study habits GSListen and Read

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phạm Thị Kim Lý
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:45' 04-11-2014
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO
  OUR CLASS
  Presented by Pham Thi Kim Ly
  a
  b
  c
  d
  f
  e
  g
  h
  j
  i
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  x
  y
  z
  w
  t
  s
  A
  B
  Tuesday, October 28th, 2014
  Unit 5: Study habits
  Period 26 : Getting started
  & Listen and read

  Subjects at school
  English
  Literature
  Geography
  History
  Biology
  Chemistry
  Math
  Physical
  Education
  Physics
  Music
  Period 26:
  Unit 5:
  Study habits
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  I. Getting started
  *Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.
  How often do we have Math?
  We have Math five times a week.
  Period 26:
  Unit 5:
  Study habits
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  I. Getting started
  II. Listen and read
  Period 26:
  Unit 5:
  Study habits
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  - report card (n):
  - be proud of (v.phr):
  - improve (v):
  - Spanish (n):
  - pronunciation (n):
  - try one’s best (v):
  - semester (n):
  *Vocabulary:
  Period 26:
  Unit 5:
  Study habits
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  II. Listen and read
  - habit (n):
  Ex: A school year has two semesters: semester one and semester two.
  Ex: My sister studies very good.
  I am proud of her.
  - report card
  - be proud of
  - improve
  - Spanish
  - pronunciation

  - try one’s best
  - semester
  phiếu điểm, phiếu liên lạc
  học kỳ
  tự hào, hãnh diện
  cách phát âm
  cải thiện, cải tiến
  cố hết sức
  tiếng Tây Ban Nha
  Period 26:
  Unit 5:
  Study habits
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  II. Listen and read: *Matching
  - habit
  thói quen
  Grammar
  1.Commands and request in reported speech
  Ex: She asked me to give you this dictionary
  Form:


  S + asked / told + Object + (not) to V-inf
  2. Advice in reported speech
  Ex: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.
  Form :
  S1 + said (that)+ S2 + should + V-inf
  Period 26:
  Unit 5:
  Study habits
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  II. Listen and read:
  Practice the dialogue with a partner
  Listen to the tape
  1. Practice the dialogue with a partner.
  2. True or false? Check () the boxes.


  a, Tim was when his mother called him.
  b, Tim’s mother met his teacher at school.
  c, Tim’s report is
  d, Tim’s mother wants him to improve one thing.
  e, Tim needs to improve his Spanish
  f, Tim promised to try his best in learning
  Spanish.
  out
  at home
  excellent
  poor
  grammar.
  pronunciation
  1
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read
  LUCKY NUMBER
  Đội A
  Đội B
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  5
  6
  7
  8
  7
  8
  7

  Who is Miss Jackson?

  Miss Jackson is Tim’s teacher.
  KEY
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  BACK
  Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read

  What did Miss Jackson give
  Tim’s mother?
  She gave Tim’s mother his
  report card.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  KEY
  BACK
  Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK

  How did Tim study this semester?

  Tim studied very well
  this semester.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  BACK
  KEY
  Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read

  What did Miss Jackson say Tim
  should do?

  Miss Jackson said Tim should work
  harder on his Spanish
  pronunciation.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  BACK
  KEY
  Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read

  What did Tim’s mother give him
  at the end of the conversation?

  She gave him a dictionary.
  ĐÁP ÁN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  BACK
  KEY
  Unit 5: STUDY HABITS Period 26: Getting Started & Listen and Read
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK
  Lucky Number
  Lucky Number
  BACK
  Period 26:
  Unit 5:
  Lesson 1: Getting started & Listen and read

  *Survey: What subject do you need to improve ?
  Study habits
  - Mai needs to improve her Literature.
  Learn new words by heart.
  Read the dialogue fluently.
  Answer the questions on page 47 in your notebook.
  T h a n k s f o r
  y o u r
  a t t e n t i o n

  G O O D B Y E
  A n d
  S E E Y O U A G A I N
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Lên đầu trang